Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 20/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.90.237.148
TRANG NHẤT > TÀI LIỆU NGHI LỄ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 21/08/2014 (GMT+7)

NGHI THÙ ÂN CHÚC TÁN
A. Nguyện Hương
B. Đảnh lễ Tam Bảo
(Sau khi câu 3 hồi mộc bảng, trống và mõ xong
vị chủ lễ quỳ trước bàn Phật niêm hương)
- (Chủ lễ) :
Bảo đảnh nhiệt danh hương,
phổ biến thập phương
kiền thành phụng hiến Pháp trung vương
Đoan vi Pháp vương,
Chúc chánh pháp trụ thế cửu trường.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (ba lần)

- (Duy Na) Thánh vô lượng thọ quang minh vương đà la ni: Án nại ma ba cát ngõa đế, a ba ra mật đạp…
(đại chúng đồng tụng ba biến thần chú Thánh vô lượng thọ)

- (Chủ lễ) : Thích ca Như Lai
- (Đại chúng hòa) :Chứng minh công đức
- (chủ lễ) : Dược Sư Như Lai
- (Đại chúng hòa) : Chứng minh công đức
- (chủ lễ) : A Di Đà Như Lai
- (Đại chúng hòa): Chứng minh công đức.

C. CHÚC THÁNH NGHI
- (Chủ lễ quỳ bạch): Đại viên mãn giác, ứng tích Tây càn, tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Ngưỡng khấu Hồng từ, phủ thùy minh chứng.
ư kim ……….niên …………ngoạt ……. (sóc, vọng) đán lương thần, kim cứ ………….. quốc, .............tiểu bang …………..thành phố ………..tự, đệ tử chúng đẳng vân tập tăng chúng, đăng lâm bảo điện, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu. Sở tập hồng nhân, đoan vi Thượng Chúc: Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, sơn môn trấn tịnh, hải chúng an hòa, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, can qua đốn tức, tai nạn thời hưu, thế giới thanh bình, chúng sinh an lạc. Phục nguyện, Đệ tử chúng đẳng, bồ đề tâm bất thối, bát nhã trí thường minh, nội chướng ngoại chướng dĩ tiềm tiêu, ác hữu ác ma nhi viễn lỵ. Nhơn nhơn ngộ Tỳ-Lô tánh hải, các các nhập Phổ Hiền hạnh môn, cung phụng đàn nan, quân triêm thắng ích. Pháp giới oán thân tề thành Phật Đạo.
- (Duy Na): Ngưỡng lao đại chúng đồng tụng Thủ Lăng Nghiêm Đà La Ni.
(TỤNG LĂNG NGHIÊM VÀ THẬP CHÚ)

D. CHÚC TÁN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT NGHI
- (Chủ lễ) Nhân hưng bi nguyện cố chương Tự Tại chi hình, vị ứng cơ duyên nãi hiện Phổ Môn chi cảnh, tùy phương tiếp hóa, cảm ứng nhi toại thông.
ư kim ……….niên …………ngoạt ……. (sóc, vọng) đán lương thần, kim cứ ………….. quốc, .............tiểu bang …………..thành phố ………..tự, đệ tử chúng đẳng vân tập tăng chúng, cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo.
Nam Mô Tầm Thanh cứu khổ đại từ, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
- (Duy Na) Phục nguyện: Triều âm hằng chấn, thệ hải thường dung. Vận bi tâm nhi mẫn phó phám tình, sái cam lồ nhi huân triêm khô cảo. Tiêu trừ nhiệt não, phổ thị thanh lương, nhơn nhơn ngộ tự tại chi âm, cá cá nhập Viên thông chi cảnh.
- (đai chúng đồng tụng): Quan Âm đại sĩ,
Tất hiệu Viên Thông.
Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm
Khổ hải độ mê tân
Cứu khổ tầm thinh
Vô sát bất hiện thân
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

E. CHÚC TÁN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NGHI
- (Chủ lễ) Nhơn tu vạn hạnh, thệ xử tam đồ. Vô thời nhi hằng bạt u tù, hữu nguyện nhi bất siêu chánh giáo. Bố từ vân ư Tuyền lộ, yết huệ nhật ư Thiết vi.
ư kim ……….niên …………ngoạt ……. (sóc, vọng) đán lương thần, kim cứ ………….. quốc, .............tiểu bang …………..thành phố ………..tự, đệ tử chúng đẳng vân tập tăng chúng, cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tang Vương Bồ Tát.

- (Duy Na) Phục nguyện: Vận kim tích nhi chấn khai khổ thú, chưởng minh châu nhi chiếu phá hôn cù. Nhơn gian trừ nhiệt não chi tai, Địa ngục bãi tân toan chi khí.
- (Đại chúng đồng tụng): Địa Tạng đại sĩ,
Thệ nguyện hoằng thâm,
Minh châu chiếu phá Thiết-vi thành
Kim tích chấn U-minh
Hóa vũ tân phân
Đại địa bố dương xuân
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần).

F. CHÚC TÁN VI ĐÀ HỘ PHÁP NGHI
- Đại chúng đồng tụng Thiện Thiên Nữ chú (ba biến)
(Chủ lễ): Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát (ba lần)
Thần công phả trắc, mật hạnh nan tư, thị dõng kiện ư thiên luân, tồi tà phụ chánh. Thọ di chúc ư đại giác, hộ pháp an tăng. Ngưỡng khải thiên từ, phủ thùy minh chứng.
ư kim ……….niên …………ngoạt ……. (sóc, vọng) đán lương thần, kim cứ ………….. quốc, .............tiểu bang …………..thành phố ………..tự, đệ tử chúng đẳng vân tập tăng chúng, cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo.
Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, thị tùng thiên đẳng.

- (Duy Na): Phục niệm, mạt pháp tăng hàng, đạo lực suy vi, chướng duyên biến xí, duy ký Bồ Tát, thần lực minh tư, sử pháp luân chuyến xứ, nội chướng ngoại chướng dĩ tiềm tiêu. Tăng hải hòa thời, ác hữu ác ma nhi vĩnh lỵ. Nhơn nhơn ngộ Tỳ-Lô tánh hải, các các nhập Phổ-Hiền hạnh môn, cung phụng đàn-na quân triêm thắng ích.
- (Đại chúng đồng tụng): Vi Đà thiên tướng, Bồ tát hóa thân, ủng hộ Phật pháp thệ hoằng thâm, bảo xử trấn ma quân, công đức nan luân, kỳ đảo phó quần tâm.
Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

G. CHÚC TÁN GIÀ LAM NGHI
(đại chúng đến trước bàn thờ Già Lam trì tụng một biến thần chú Đại Bi)
- (Chủ lễ): Thần oai hữu hích, nguyện lực duy thâm, tể nhất tự chi quyền hành , tác chúng tăng chi bảo chướng. Ngưỡng khải thần thông, phủ thùy chiếu giám.
ư kim ……….niên …………ngoạt ……. (sóc, vọng) đán lương thần, kim cứ ………….. quốc, .............tiểu bang …………..thành phố ………..tự, đệ tử chúng đẳng vân tập tăng chúng, cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo.
Nam Mô Thủ hộ già lam chi thần, đương sơn thổ địa, nhất thiết chơn tể.

- (Duy na): Phục nguyện, Sơn môn trấn tịnh, hải chúng an hòa. Hộ pháp hóa dĩ hưng long, vệ đàn tràng nhi cát khánh. Như tư kỳ đảo tất vọng minh gia.
- (Đại chúng đồng tụng): Già lam thánh chúng, hộ pháp vi tâm, quang minh chánh đại phá quần âm, phi hoạnh tổng vô xâm, tứ chúng đồng khâm,vạn cổ trấn tòng lâm.
- Già lam chủ giả, hiệp tự oai linh, khâm thừa Phật sắc cộng du thành, ủng hộ Pháp vương thành, vi hàn vi bình, phạm sát vĩnh an ninh.
Nam Mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

H. CHÚC TÁN TỔ SƯ NGHI
(đại chúng đến trước bàn thờ tổ sư tụng một biến Bát Nhã tâm kinh rồi niệm Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần)
- (Chủ lễ): Nhất hoa hiện thoại, ngũ diệp lưu phương, phú pháp tạng ư Tây càn, bá tâm tôn ư Đông chấn. Ngưỡng khải Thánh thông phủ thùy chiếu giám.
ư kim ……….niên …………ngoạt ……. (sóc, vọng) đán lương thần, kim cứ ……………….………….. quốc, .............tiểu bang ………….. thành phố ……….. tự, đệ tử chúng đẳng vân tập tăng chúng, cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo.
Nam MôTây Thiên Đông Độ Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

- (Duy Na): Phục nguyện, Tông phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang, giác hoa hương biến ư thiền lâm, pháp vũ ân triêm ư học địa. Như tư kỳ đảo, tất vọng minh gia.
-  (Đại chúng đồng tụng): Thiếu lâm sơ tổ, trực chỉ đơn truyền, nhất hoa khai biến ngũ chi liên, thọ thọ tuyệt ngôn thuyên, ứng đảo tùy duyên, như nguyệt ấn giang thiên.
- Niêm ba ngộ chỉ, tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng. Dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh.
Nam Mô Độ Nhơn Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

I. CHÚC TÁN GIÁM TRAI NGHI
(Đại chúng đến trước bàn thờ Giám Trai tụng ba biến thần chú Chuẩn Đề và niệm danh hiệu Nam Mô Đại Thánh Khẩn Na La Vương Bồ Tát 3 lần)
- (Chủ Lễ): Công ty đảnh nại, chức nhậm tư thình, viễn thừa Hương Tích chi phong, vĩnh tác vân trù chi chủ. Ngưỡng khải thần thông phủ thùy chiếu giám.
ư kim ……….niên …………ngoạt ……. (sóc, vọng) đán lương thần, kim cứ ………….. quốc, .............tiểu bang …………..thành phố ………..tự, đệ tử chúng đẳng vân tập tăng chúng, cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo.
Nam Mô Giám Trai sứ giả đại thánh Khẩn Na La Vương Bồ Tát.

- (Duy Na): Phục nguyện, nhị thời vô phạp, lục vị thường doanh, chưởng thủy hỏa dĩ bình an, cúng Phật tăng nhi phong bị. Như tư kỳ đảo tất vọng minh gia.
- (Đại chúng đồng tụng): Giám trai sứ giả, hỏa bộ oai thần, điều hòa bách vị tiến duy hinh, tai hao vĩnh vô xâm, hộ mạng tư thân, thanh chúng vĩnh mông ân.
Nam Mô Diệm Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

J. ĐẢNH LỄ THÙ ÂN
- Nhất tâm đảnh lễ: Hiện toạ đạo tràng Ta-Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
- Nhất tâm đảnh lễ …

(Nghi lễ Thù Ân Chúc Tán cử hành theo trong thiền môn, môn phái thì tùy nghi, sao cũng được. Nếu áp dụng cho NGÀY VỀ NGUỒN-HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ thì Chư Tăng nên thống nhất nghi lạy Thù  Ân Chúc Tán sao cho phù hợp với các thiền phái Việt Nam (nhất là trong phần lạy thù ân). Trong nghi nầy  gồm có một số bài Chúc Tán được rút ra từ nghi thức Thù Ân của thiền môn Việt Nam, cũng như trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng (chùa Hộ Quốc Cát Tường, Đài Loan), như là một sự gợi ý, phác thảo chứ chưa phải hoàn chỉnh. Quý Thầy Cô có thể dựa trên nghi này để thêm bớt tuỳ nghi.)


Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836